HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MÃ THUẾ GTGT 8% TRONG PHẦN MỀM CDS LIVE

Vào VNACCS ---> Danh sách danh mục ---> Thuế và thu khác --- > Click Tạo mới ---- > Tạo xong --- > Click Lưu

 Mục Mã --- > Điền: VB195

Mục Tên  --- > Điền: Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 8%TIN TỨC