HƯỚNG DẪN KHAI THU PHÍ CSHT (HỒ CHÍ MINH)

TẠO TÀI KHOẢN KHAI BÁO

Vào Menu : VNACCS  --->  Quản lý thu phí (HCM)  ---> Tạo mới tài khoản

Nhập thông tin và tải CKS --->  Chọn Lưu   ---> Khai báo HQ


SỬA TÀI KHOẢN KHAI BÁO

Trường hợp sai thông tin hoặc cập nhật lại CKS:

Vào Menu : VNACCS  --->  Quản lý thu phí (HCM)  ---> Danh sách tài khoản ---> Tìm tài khoản cần sửa hoặc cập nhật CKS

Nhập thông tin sửa --->  Chọn Lưu   ---> Khai báo HQ

ĐĂNG NHẬP

Vào Menu : VNACCS  --->  Quản lý thu phí (HCM)  ---> Tạo mới tài khoản

Nhập MST ---> Chọn Đăng nhập ---> Nhập mã pin CKS để lấy thông tin

Hệ thống sẽ trả thông tin Đăng ký tương ứng về nếu đã có tài khoản trước đó

KHAI BÁO PHÍ CSHT

Có 2 lựa chọn khai báo thu phí CSHT: Hàng container và lỏng rời.

Vào Menu : VNACCS  --->  Quản lý thu phí (HCM)  ---> Danh sách tờ khai nộp phí.

Chọn loại tờ khai cần khai tương ứng.

Tạo mới tờ khai nộp phí:

1 – Chọn Lưu hệ thống sẽ cảnh báo đỏ các trường bắt buộc nhập.

       2 mục yêu cầu bắt buộc nhâp trước khi khai báo:

        -  Thông tin chính

        -   Danh sách container